МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

У.Дж.Зайнутдинова, М.Э.Ҳамидов Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон Аннотация. Ушбу мақолада рақобатбардошлик тушунчасининг мазмун-моҳияти, миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини оширишнинг назарий-услубий асослари ёритилган. Рақобатбардошликнинг микро, мезо ва макро даражада амал қилишининг моҳияти очиб берилган. Миллий иқтисодиёт рақобатбардолигини оширишда товар, корхона, тармоқ ва минтақа Read More …

ЎЗБЕКИСТОНДА ЭКСПОРТ ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ МОЛИЯВИЙ РАҒБАТЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Н.Р.Кузиева Тошкент давлат иқтисодиѐт университети, Тошкент, Ўзбекистон Abstract. Мақолада мамлакатимиз иқтисодиѐтини модернизациялаш ва диверсификация қилиш шароитида ташқи савдо ҳажми ва экспортни тизимли равишда жадал оширишга қаратилган таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, рақобатбардош афзалликларга эга бўлган тармоқларда экспорт ҳажмларининг салмоқли ўсишини таъминлаш, Read More …

ЎЗБЕКИСТОНДА БЮДЖЕТ СИЁСАТИ: АМАЛИЙ ВА СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ

Шеров А.У. Бухоро давлат университети, Бухоро, Ўзбекистон Abstract. Мақолада бюджет сиѐсати шаклланишининг илмий-назарий асослари тадқиқ этилган. Бюджет сиёсатининг амал қилиш элементлари, ўзига хос бўлган хусусиятлари аниқланган ва баҳоланган. Бюджет сиѐсатининг амал қилиш йўналишлари кўрсатиб берилган. Олиб борилган тадқиқотлар асосида хулосалар Read More …

TADBIRKORLIKNI INNOVATSION FAOLIYAT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING YO‘LLARI

U.F. G‘ofurova, B.X.XayitboyevТошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон Abstract. Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshishida innovatsion g’oyalar va yangiliklar yaratilishi hamda ularning amaliyotda qo’llanilishi keng yoritilgan. Shuningdek, mamlakatimizda faol tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yanada yaxshilashga to’sqinlik qiluvchi qator Read More …

RAQAMLI IQTISODIYOT: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

R.H.Ayupov, G.R.Baltaboeva Toshkent moliya instituti, Toshkent, O‟zbekiston Abstract.  Maqolada bir qancha rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyotming rivojlanishihamda infratuzilmalari tahlil qilinadi hamda olingan natijalar asosida mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‟yicha bir qancha muammolar va ularning mumkin bo‟lgan yechimlariatroflich ko‟rib chiqiladi.Bundan tashqari, respublikamiz Read More …

МAXCУC CAВOЛЛAP БЎЙИЧA AУДИТOPЛИК ҲИCOБOТИ: МОҲИЯТИ ВА ТAШКИЛИЙ МACAЛAЛAP

И.Н.Қўзиев Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон Abstract.  Аудиторлик ташкилоти махсус саволни текшириш натижалари бўйича аудитор ҳисоботи шаклининг бир хилда бўлишига риоя қилиши лозим. Шу мақсадда аудиторлик ҳисоботининг мақбул варианти, ушбу саволларни текшириш ва унинг натижалари бўйича аудиторлик ҳисоботини тузишнинг соддалаштирилган Read More …

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ТАРМОҒИДА ИНВЕСТИЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ

Д.Н.Хусанов Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент Ахборот Технологиялар Университети, Тошкент, Ўзбекистон Abstract. Мақолада аграр тармоқни барқарор ривожланишини таъминлаш, инвестицион жараѐнларнинг эконометрик таҳлиллари кўрсатилган. Калит сўзлар: инвестиция, актив, реал инвестиция, молиявий инвестиция, қишлоқхўжалиги, инвестицион фаоллик.  

КОРХОНАЛАРНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ХАРАЖАТЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

М.Ж. Бауетдинов Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Тошкент, Ўзбекистон Abstract. Мақолада республикамизда корхоналарнинг инвестицион харажатларини тижорат банкларининг кредитлари ҳисобидан молиялаштиришни такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган муаммолар аниқланган ва уларни ҳал қилишга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган. Калит сўзлар: корхона, тижорат банки, инвестицион Read More …

КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИ СУБЪЕКТЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТРАНСФОРМАЦИЯ ҚИЛИШ

С.А.Джуманов Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон Abstract.  Мазкур мақолада кичик саноат зоналаридаги хўжалик субъектларининг молиявий ҳисоботларини халқаро стандартлар асосида трансформация қилишнинг назарий, услубий ва амалий жиҳатлари тадқиқ этилган. Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларга асосан трансформация қилишга оид илмий жиҳатдан асосланган муаллифлик Read More …

К ВОПРОСУ ДЕФИНИЦИИ РИСКА В СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

Т.М.Баймуратов, Д.Э.НарбековТашкентский финансовый институт, Ташкент, Узбекистан Abstract.  В условиях инновационного развития экономики «риск» приобретает фундаментальное значение и становится неотъемлемым компонентом деятельности субъектов в целом. Автор отмечает, что в трактовке дефиниции «риск» экономическая литература характеризуется неоднозначностью, поэтому существует необходимость в более Read More …