ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Бердиева У.А.Ташкентский финансовый институт, Ташкент, Узбекистан. Аннотация. Цифровизацию экономики можно определить как новый этап развития, который реализуется посредством разработки и внедрения инновационных цифровых технологий на постоянной основе, а также формирования соответствующих правовых, социально-экономических, организационных и других условий трансформации общества и Read More …

ХЎЖАЛИК СУБЪЕКТЛАРИ МОЛИЯВИЙ ҲОЛАТИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Абдужаборова М. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мазкур мақолада хўжалик субъектлари молиявий ҳолатини таҳлил этишнинг методологик жиҳатлари, уни яхшилаш имкониятлари ва молиявий ҳолат таҳлилини ташкил этиш босқичлари бўйича таклифлар келтирилган. Таянч сўз ва иборалар: молиявий ҳолат, молиявий барқарор, молиявий Read More …

ЎЗБЕКИСТОНДА ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИНИНГ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛЛАРИ

Шолдаров Д.А. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада пенсия тизимида амалга оширилган ислоҳотлар ва пенсия таъминоти тизимига таъсир этувчи омиллар тадқиқ этилган, шунингдек, пенсия таъминотининг молиявий барқарорлигини таъминлашга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган. Таянч сўзлар: пенсия, Read More …

ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ

Саидахмедова Н.И.Жиззах педагогика институти, Жиззах, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада бугунги кунда глобал муаммолардан саналган озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш муаммосига бағишланган. Шунингдек, мазкур масала муаммосини таъминлаш бўйича республикамизда озиқ-овқат саноати маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича олиб борилаётган ислоҳотлар ҳамда унинг амалий натижалари, ўзгариш тенденциялари Read More …

ЎЗБЕКИСТОНДА АГРОСАНОАТ КЛАСТЕРЛАРИНИГ РИВОЖЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ ҚИШЛОҚ XЎЖАЛИГИ ТАРАҚҚИЁТИДА ТУТГАН ЎРНИ

Жўраев Т.Т., Ҳамидов М.Э.Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада кластер, xусусан, агросаноат кластерларининг иқтисодиётдаги аҳамияти ёритилган. Ўзбекистонда қишлоқ xўжалиги тараққиётида агросаноат кластерларининг тутган ўрни, ўзига xос xусусиятлари ва ривожлантириш йўналишлари келтирилган. Таянч сўзлар: кластер, қишлоқ xўжалиги, агросаноат кластери, интеграция, Read More …

ЎЗБЕКИСТОН ПEНСИЯ ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИ ВА УНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШНИНГ ЗАРУРЛИГИ

Турсунов Ж.П., Аметова Ф. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада мамлакатимиз ижтимоий тизимида пенсия таъминотининг ўрни, пенсия таъминотида мавжуд муаммолар ва ушбу тизимда амалга оширилаётган ислоҳотлар ёритиб берилган, шунингдек, миллий пенсия таъминоти тизимини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган. Таянч Read More …

ЎЗАРО СУҒУРТАЛАШ ЖАМИЯТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА УЛАР ФАОЛИЯТИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ (ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР МИСОЛИДА)

Қўлдошев Қ.М.Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада чет мамлакатлар суғурта бозорларида ўзаро суғурталаш жамиятларининг тутган ўрни, дунё минтақаларида ривожланиш ҳолати, уларни тартибга солиш борасида Европа иттифоқи томонидан қўлланилаётган меъёрий ҳужжатлар ҳамда Ўзаро суғурталаш жамиятлари фаолиятини мувофиқлаштириш ва ривожлантиришни кўзда Read More …

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ЎРТАСИДАГИ РАҚОБАТ ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ ПАРАДИГМАСИ

Мирзаев Ф., Қулметов М.Давлат тест маркази, Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон Аннотация. Ушбу мақолада муаллифлар банклар ўртасидаги рақобат даражасини аниқлашда юзага келадиган муаммоларини очиб берган. Бундан ташқари кучли рақобатни бўлиши банкларда рискни ортишига, аксинча кичик рақобатни яратилиши катта кўнгилсизликларни келтириб Read More …

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ДЕПОЗИТ ОПЕРАЦИЯЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ ХУСУСИДА

Раҳимов А.М.Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада тижорат банклари депозит базасини мустаҳкамлаш борасидаги илмий қарашлар, республикамиз тижорат банклари депозит базасининг амалдаги ҳолати таҳлили ва унга таъсир этувчи ички ва ташқи омиллар кўриб чиқилган, шунингдек, жалб қилинган ресурслар базасини мустаҳкамлаш Read More …

СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИ БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИНИ УЛАРНИНГ МЕНЕЖМЕНТИ МАНФААТИ НУҚТАИ НАЗАРИДАН КОМПЛЕКС ПРОГНОЗ ҚИЛИШ МЕТОДИ

Алимов Б.Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Суғурта компаниялари менежментининг манфаатлари нуқтаи назардан функциялар кўринишидаги Лагранж интерполяция формуласига асосланган янги комплекс прогноз методи унинг назарий-методологик базиси билан бирга таклиф қилинган. Ушбу методнинг амалиётда қўлланилиши мумкинлиги конкрет суғурта компаниялари бухгалтерия баланси Read More …