ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ ХУСУСИДА

Уразалиев К.Т.Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада жаҳон иқтисодиётида трансформацион ўзгаришлар даврида электрон тижоратни солиққа тортишнинг жаҳон амалий тажрибаси ҳамда мамлакатимизда мазкур соҳада амалга оширилаётган ислоҳотларга бағишланган. Шунингдек, электрон тижоратни солиққа тортиш концепциялари, уларни амалга оширишдаги муаммолар ва уларни Read More …

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Каримқулов Ж.И. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда эркин иқтисодий зоналарни ташкил этиш ва ривожлантириш тенденциялари таҳлил этилган. Таҳлил натижаларига кўра, ушбу зоналарга хорижий инвестицияларни жалб қилишни янада фаоллаштириш бўйича таклифлар берилган. Калит сўзлар: ҳаракатлар стратегияси, хорижий Read More …

ЎЗБЕКИСТОНДА СУҒУРТА БРОКЕРЛАРИ ФАОЛИЯТИ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Дўсбоев Ў.Х. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада суғурта бозорининг профессионал иштирокчилари фаолияти, суғурта воситачиларининг классификацияси, суғурта брокерларининг ишлаш тамойили, суғурта компаниялари ва суғурта брокерларининг ҳамкорликда фаолият кўрсатиш моделлари келтирилган. Шунингдек, миллий суғурта хизматлар бозорида суғурта брокерлари фаолиятини янада Read More …

ЎЗБЕКИСТОНДА МАСОФАВИЙ БАНК ХИЗМАТЛАРИ ВА УЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Мамадияров З.Т. Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада масофавий банк хизматларининг хусусиятлари ва уларнинг ривожланиши ҳақида хорижлик иқтисодчи олимлар мулоҳазалари, Ўзбекистон банк тизимида масофавий банк хизматларининг ривожланиши, бугунги кундаги амалий ҳолати таҳлили ва такомиллаштириш истиқболлари ҳамда масофавий банк Read More …

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА

Махмудова С.Ш., Холмахмадов З.А. Ташкентский финансовый институт, Ташкент, Узбекистан. Аннотация. Одним из важнейших направлений в банковском менеджменте является управление ликвидностью коммерческих банков. Объясняется это прежде всего тем, что уровень банковской ликвидности напрямую влияет на устойчивость банковской системы. Осуществление расчетных функций, Read More …

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА БАЛАНСЛАШМАГАН ЛИКВИДЛИЛИК МУАММОСИ ХУСУСИДА

С.Ж. Гадоев Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси Аннотация. Мақолада тижорат банкларида баланслашмаган ликивдлилик муаммосининг юзага келиш сабаблари (муддати ўтган кредитлар миқдорининг катта эканлиги, трансформаця рискининг чуқурлашиб кетганлиги ва бошқ.) аниқланган ва уларни бартараф этишга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган. Таянч сўзлар: Read More …

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТИЗИМИДАГИ ИННОВАЦИОН ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТ ВА МАХСУС ПЛАТФОРМАЛАР ХИЗМАТЛАРИ: ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Раҳматов Х.У.Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Ушбу мақолада бугунги кунда ривожланган мамлакатлар тижорат банклар фаолияти, улар тажрибаси таҳлил этилиб, хусусан, тижорат банклар тизимидаги инновацион дастурий таъминот ва махсус платформалар хизматлари ёритилган. Таянч сўзлар: тижорат банки, банк технологияси, банк Read More …

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Азимова Д.М. Тошкент давлат юридик университети, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада тижорат банклари инвестицион фаолиятини такомиллаштириш шарт-шароитлари ва омиллари тизимли тартибда тадқиқ этилган бўлиб, тижорат банклари инвестицион фаолият самарадорлигини оширишга доир умумий таклиф ва амалий тавсиялар келтирилган. Калит сўзлар: фаол инвестицион Read More …

ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Расулова Ш.Г., Жабборова З.М. ЖПИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчилари. Аннотация. Мақолада республикада тадбиркорликни ривожлантириш устувор йўналишлари бўйича амалий тахлиллар олиб борилган ҳамда соҳани ривожлантиришига тўсиқ бўлувчи омиллар ўрганилган. Шунингдек, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни амалда ривожлантириш устувор йўналишлари бўйича Read More …