ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА СТРАТЕГИК БОШҚАРУВ ҲИСОБИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ УСЛУБИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Костаев У.У.«Навоий КМК» давлат корхонаси, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада ҳисоб тизимида янги йўналиш ҳисобланган стратегик бошқарув ҳисобининг назарий асосларива асосий функциялари ёритиб берилган, унинг шаклланиш босқичи бўйича олимларнинг фикр-мулоҳазалари ва ёндошувлари таҳлил қилинган. Хўжалик юритувчи субъектларда стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш Read More …

ЎЗБЕКИСТОНДА ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛИ

Худаярова Х.А. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада чакана банк хизматлари, уларнинг амалий аҳамияти, Ўзбекистонда чакана банк хизматлари бозори такомиллаштиришга доир кўрилаётган чора-тадбирлар, жорий ҳолати ва олдинги йилларга нисбатан ўзгариш тенденциялари таққослама таҳлил қилинган. Шунингдек, таҳлил натижасида муаммолар аниқланиб, Read More …

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Холмахмадов З.А., Иргашева М.А.  Ташкентский финансовый институт, Ташкент, Узбекистан. Аннотация. В статье выявлены проблемы, связанные с совершенствованием управления кредитным портфелем коммерческих банков и разработаны предложения, направленные на решение этих проблем. Ключевые слова: инфляция, девальвация, коммерческий банк, кредит, кредитный портфель, классифицированные Read More …

ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ ПРАКТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Азимова Ш.С. Ташкентский финансовый институт, Ташкент, Узбекистан. Аннотация. В статье выявлены актуальные проблемы, связанные с обеспечением инновационного развития кредитной деятельности коммерческих банков Узбекистана и разработаны научные предложения, направленные на решение этих проблем. Ключевые слова: коммерческий банк, кредит, инновация, инновационные кредитные Read More …

МОЛИЯВИЙ АКТИВЛАР ҲИСОБИНИНГ НАЗАРИЙ ВА КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

Боронов Б.Ф. Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада молиявий активларнинг моҳияти, назарий ва концептуал асослари, мақсади ва принциплари ёритиб берилган.“Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунда принципларнинг моҳиятини акс эттириш ҳамда халқаро стандартлардан келиб чиқадиган принципларни киритиш таклиф этилган. Таянч сўзлар: Read More …

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАЛАРИДА АУТСОРСИНГ ВА УНДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Касимова Г.А. Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Ушбу мақолада мактабгача таълим тизимини ривожлантириш, бу борадаги мамлакатимизда қабул қилинган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлардаги ўзгаришлар, бюджет харажатларининг самадорлигини оширишда аутсорсингнинг аҳамияти ўрганилган. Хорижий давлатлар тажрибасидан фойдаланган ҳолда, бюджет амалиётида аутсорсингни қўллаш бўйича таклифлар берилган. Калит сўзлар: Read More …

ҚУЛАЙ ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Бакиева И.А. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада инвестициялар жалб этишда қулай инвестицион муҳитнинг аҳамияти ёритилган, қулай инвестицион муҳитга таъсир этувчи омиллар таҳлил қилинган. Қулай инвестицион муҳитни шакллантириш бўйича илмий xулоса ва таклифлар келтирилган. Калит сўзлар: инвестиция, қулай инвестиция Read More …

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АНЪАНАЛАР ВА ИСТИҚБОЛ

Каримов А.И. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мазкур мақола Ўзбекистон Республикасида қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиш тенденциялари ва мавжуд муаммоларнинг ечимига бағишланган бўлиб, унда иқтисодиётни либераллаштириш шароитида мазкур йўналишда амалга оширилаётган ислоҳатлар ёритилган. Шунингдек, қимматли қоғозлар бозорини жадал ривожлантиришда фонд Read More …

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИ САВДО ТИЗИМЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ТАҲЛИЛИ ВА МУАММОЛАРИ

Мухамедов Ф.Т.Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозори савдо тизимларининг ривожланиш тенденциялари таҳлил қилинган ва бу борадаги асосий муаммолар кўриб чиқилган. Таҳлил натижалари юзасидан Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозори савдо тизимларининг ривожлантириш борасида таклифлар ишлаб чиқилган. Read More …

КОРХОНАЛАРНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИ ТАҲЛИЛИ УСЛУБИЁТИ

Астанакулов О.Т. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада корхоналарнинг товар бозорларидаги рақобатбардошлиги ва истиқболли ривожланиши ва инвестицион фаолият турларини молиялаштиришнинг ташқи манбаларидан фойдалана олиши каби масалаларга бағишланган. Замонавий таҳлил методологик тамойилларига асосланадиган корхонани бошқаришнинг энг янги технологиялари ва асбобларидан Read More …