ХУСУСИЙ БАНКЛАР РЕСУРС БАЗАСИНИ МУСТАҲКАМЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Қурбонов Р.Б. Тошкент молия институти мустақил изланувчиси. Аннотация. Ушбу мақолада хусусий банкларининг ресурс базаси, уларнинг ҳажми ва динамикаси, ресурс базасининг таркиби ва тузилиши таҳлил қилинган ва уларга тегишли хулосалар берилган. Таянч сўзлар: хусусий банклар, ресурс база, капитал, депозит, нодепозит маблағлар, Read More …

ХАЛҚАРО МОЛИЯ БОЗОРИДАН КАПИТАЛ ЖАЛБ ҚИЛИШ АМАЛИЁТИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

Тошмуродова Б., Садуллаева М. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада халқаро молия бозоридан капитал жалб қилиш шакллари, акцияларни очиқ обуна тартибида халқаро фонд биржаларида жойлаштириш амалиёти ҳисобланган IPO операцияларининг афзалликлари ва камчиликлари ҳамда еврооблигациялар ва корпоратив облигацияларнинг хусусиятлари хусусида Read More …

ФОНД БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ ОМИЛИ

Элмирзаев С.Э., Бўриев Ж.П., Абдурашидов Ф.А. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада мамлакатимизда фонд бозори фаолиятининг амалдаги ҳолати таҳлил қилинган, мавжуд муаммолар аниқланиб уларни ҳал қилиш йўналишлари хусусида тадқиқот натижалари келтирилган. Таянч сўз ва иборалар: қимматли қоғоз, фонд бозори, Read More …

ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Астанакулов О.Т. Ташкентский финансовый институт, Ташкент, Узбекистан. Аннотация. Статья посвящена исследованию условий финансовой стабильности предприятия с целью обеспечения возможностей его инвестиционной деятельности. Автором обосновывается важность и регулярный характер проведения анализа и оценки финансовых показателей. Для реализации эффективного финансового планирования предлагается Read More …

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚАЙТА СУҒУРТАЛАШ БЎЙИЧА ЗАХИРАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ

Султанов Д.М. SAIPRO Ахборот рейтинг агентлиги МЧЖ. Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда қайта суғурта фаолияти бўйича суғурта захираларини шакллантиришдаги муаммолар кўриб чиқилган. Ўзбекистон шароитида қайта суғурта операциялари бўйича захираларни шакллантиришнинг ўзига хос жиҳатлари ўрганилган. Суғурта тизимида мавжуд бўлган узоқ даврийликка эга Read More …

ТУРИЗМДА ЛОГИСТИК ТИЗИМ: ХУСУСИЯТЛАРИ, ФУНКЦИЯЛАРИ ВА ИМКОНИЯТЛАРИ

Таирова М.М., Асадов Ф.Ш., Аминова Н.Б. Бухоро давлат университети, Бухоро, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада туризм соҳасининг ривожланишини таъминлашда логистиканинг аҳамияти ёритилган. Туризмда логистик тизимнинг таркибий тузилиши ва логистика фаолиятининг асосий функциялари келтирилган. Шунингдек, туризмда логистик теxнологияларни жорий қилиш ва улардан самарали Read More …

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ФОИЗ РИСКИНИ БОШҚАРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Кенжаев М.Ғ. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада тижорат банкларида фоиз рискини бошқаришни такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган муаммолар аниқланган ва уларни бартараф этишга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган. Таянч сўзлар: фоиз риски, фоиз ставкаси, қайта молиялаш ставкаси, инфляция, тижорат Read More …

ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Хўжамов М.А. Тошкент молия институти мустақил изланувчиси. Аннотация. Мақолада мамлакатимизда таълим тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар ҳамда улардан кутилаётган молиявий натижалар таҳлил қилинган. Калит сўзлар: таълим, таълим хизматлари, меҳнат бозори, олий таълим, мактабгача таълим, нодавлат таълим.

ТАДБИРКОРЛИКНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Болтаев Ш.Ш., Рахматов А.А. Бухоро давлат университети, Бухоро, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада тадбиркорликни инновацион ривожлантиришнинг объектив зарурияти ва айрим жиҳатлари ёритилган. Ўзбекистонда инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг таҳлили келтирилган. Тадбиркорликни инновацион ривожлантиришда қулай бизнес муҳит, маркетинг ва кластерларнинг ўрни ва аҳамияти кўрсатилган. Read More …

СУВДАН ФОЙДАЛАНИШНИ РЕЖАЛАШТИРИШ: ҚАРОР ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТИЗИМИ ФУНКЦИОНАЛ СХЕМАСИ ВА УНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ

Султонов А.О. Тошкент молия институти мустақил изланувчиси. Аннотация. Мақолада сувдан фойдаланишда оптимал қарор қабул қилиш тизими, унинг дастурий таъминоти асосий кўрсаткичлари, сувдан самарали фойдаланишда автоматлаштирилган ахборот тизими, унинг асосий йўналишлари, алгоритми, сувдан фойдаланишнинг тизимли режасини шакллантириш, сув танқислиги баланси, сув Read More …