RIVOJLANGAN MAМLAKATLARDA KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QOʻSHIB OLISHLAR: AMALIYOT VA TAHLIL

Elmirzaev S.E., Omonov S.Oʻ.
Toshkent moliya instituti, Toshkent, O’zbekiston.

Annotatsiya. Maqolada rivojlangan mamlakatlarda birlashish va qoʻshib olishlar amaliyoti, rivojlangan mamlakatlarning xalqaro miqyosda birlashish va qoʻshib olishlar jarayonlaridagi oʻrni, shuningdek, ushbu faoliyatni rivojlanayotgan mamlakatlarda samarali tashkil etishga doir ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar berilgan.
Kalit soʻzlar: birlashish, qoʻshib olish, raqobat, moliyaviy menejer, sinergetik effekt, bozor kapitalizatsiyasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *