АГРАР СОҲА ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ФАОЛ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ ДОЛЗАРБЛАШУВИ

Тожибоева Д.
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Мақолада аграр соҳани ривожлантириш ва 2017-2021 йилларга мўлжалланган “Ҳаракатлар стратегияси”да белгиланган мақсадни амалга ошириш учун қўйилган вазифаларни бажаришда инвестицияларнинг миқдори ва улушини оширишнинг нақадар зарурлиги асосланган ва таклифлар берилган.
Таянч сўзлар: инвестиция, қишлоқ хўжалиги, ернинг унумдорлиги, иш кучи, инвестициянинг улуши, асосий капиталга инвестиция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *