АҲОЛИ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Сабиров М.Қ.
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Мақолада кичик бизнес субъектларини солиққа тортиш стратегиясини ишлаб чиқишнинг устувор йўлларива амалга ошириладиган чора-тадбирлар асосланган.

Таянч сўз ва иборалар: солиқ ,солиқ стратегияси, солиқларни режалаштириш, солиқ имтиёзи, солиқ маданияти, давлат даражасидаги чора-тадбирлар, тадбиркорлик субъекти даражасидаги чора-тадбирлар, солиқларни режалаштириш босқичлари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *