ИҚТИСОДИЙ ФАОЛЛИК ВА ДАВЛАТ ФИСКАЛ СИЁСАТИ: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙҒУНЛИГИ

Асатуллаев Х.С., Тоштемиров Ш.О.
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Мақолада иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солишда давлат фискал сиёсатининг иқтисодий фаолликни таъминлашга йўналтирилган масалалари назарий ва амалий томонлари ўрганилган ҳамда унинг мамлакат ялпи ишлаб чиқаришига таъсирининг амалий таҳлили олиб борилган. Давлат фискал сиёсатининг асосий давлат бюджети харажатлари ва даромадларининг таркибан ўзгариши мамлакат иқтисодий тараққиётига хизмат қилиши юзасидан
тегишли хулосалар берилган.

Калит сўзлар: Иқтисодий ўсиш, реал ЯИМ, давлат фискал сиѐсати, давлат бюджети даромадлари, давлат бюджети харажатлари, бюджет тақчиллиги, солиқ юки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *