МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Абдуллаев А.Ф.
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Мақолада мактабгача таълим муассасаларини молиявий фаолиятини таъминлашнинг ҳуқуқий-иқтисодий асослари тадқиқ этилган. Бу борада, олимларнинг илмий хулосалари ўрганилган ва уларга нисбатан мустақил ёндашувлар баён этилган. Шунингдек, мактабгача таълим хизматларини молиялаштиришда давлат ва хусусий маблағларнинг ўзаро уйғунлиги бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: мактабгача таълим, молиялаштириш, хусусий ва давлат таълим хизматлари, бюджет маблағлари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *