МЕҲНАТ БОЗОРИДА САМАРАЛИ БАНДЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Шадманов Х.Н.
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Мақола интеллектуал меҳнатнинг ўзига хос хусусиятларини ва иқтисодиётдаги реал таркибий ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда, интеллектуал капитални жорий этишнинг энг муҳим кўрсаткичларидан саналган бандлик масаласи ва самарали бандликнинг иқтисодий
мазмуни ёритишга бағишланган. Шунингдек, иш берувчи, ходим, давлат ва корхона ўртасидаги самарали бандликни белгилаш мезонлари ходимларнинг касбий малакаси
даражасига боғлиқлиги каби масалалар ўрганилган.

Таянч сўзлар: самарали бандлик, интеллектуал капитал, интеллектуал капитални ўзлаштириш, самарали бандликни таъминлаш усуллари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *