МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТ: РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА УНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ

Турсунов Б.О., Мамадолимова М.М.
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Мақолада миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини ошириш омиллари замирида ривожлантириш стратегиясини шакллантиришда мавжуд имкониятлардан самарали жараёнларини тизимли ташкил этишга доир илмийамалий тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: глобаллашув, очиқ иқтисодиёт, рақобатбардошлик, рақобатбардошлик даражаси, экспорт рақобатбардошлиги, экспорт салоҳияти, технологик тараққиёт, ички бозор сиғими, ишбилармонлик муҳити.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *