МОЛИЯВИЙ РИСКЛАР СУҒУРТАСИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Юлдашев О.Т., Мирсултонов М.М.
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Мақолада замонавий тадбиркорлик фаолиятида учрайдиган турли молиявий рискларни суғурта қилишнинг илмий асослари ўрганилган. Жумладан, молиявий рискларни суғурталашга нисбатан корхоналар молиявий-хўжалик механизмининг энг муаммоли элементи сифатида асосий урғу
берилган. Турли молиявий рискларни суғурталашнинг амалий жиҳатларига тавсиф берилган.

Калит сўзлар: риск, молиявий риск, рискларни суғурта қилиш, мулкий манфаат, молиявий рискларни суғурталаш.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *