РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ЛИКВИДЛИЛИГИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Избосаров Б.Б.
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишнинг айрим назарий жиҳатлари ўрганилган, шунингдек, тижорат банклари активлари ва мажбуриятлари таҳлил қилинган ҳамда тавсиялар шакллантирилган.

Таянч сўзлар: тижорат банки, банк ликвидлилиги, банк мажбурияти, ликвидли активлар, муддатсиз депозитлар, муддатли депозитлар, жамғарма депозитлар.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *