РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Атаниязов Ж.Х., Жалилов Т.

Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация. Мақолада иқтисодиётни инновацион ривожлантиришда инсон капиталининг роли, миллий иқтисодиётни инновацион ривожлантиришнинг устувор йўналишлари ҳамда миллий ва глобал иқтисодиётдаги илмий тадқиқотлар натижаларини амалиётга жорий этишни таъминлашга қулай бўлган самарали инновацион инфратузилмани яратишга қаратилган тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: инновация, инсон капитали, инновацион фаолият, технопарклар, инновацион-технологик марказлар, бизнес-инкубаторлар, инновацион муҳит.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *