ХЎЖАЛИК СУБЪЕКТЛАРИ МОЛИЯВИЙ ҲОЛАТИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Абдужаборова М.
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Мазкур мақолада хўжалик субъектлари молиявий ҳолатини таҳлил этишнинг методологик жиҳатлари, уни яхшилаш имкониятлари ва молиявий ҳолат таҳлилини ташкил этиш босқичлари бўйича таклифлар келтирилган.

Таянч сўз ва иборалар: молиявий ҳолат, молиявий барқарор, молиявий нобарқарор, кризис, тўловга қобилиятлилик, баланс ликвидлилиги, айланма маблағлар айланиши.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *