ҚОРА МЕТАЛЛУРГИЯ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ХАРАЖАТЛАРНИ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Абдусаломова Нодира Баходировна
ТДИУ, “Бухгалтерия ҳисоби” кафедраси
катта илмий-ходим изланувчиси

This article discusses of the steel industry accounting organization, accounting
system to cover in detail the purpose of calculating the costs. In addition, the costs
of the steel industry, taking into account the importance of the problem of
management of the company in the proposed system of cost accounting, and based
on the cost of the steel industry in order to reduce the cost of showing the importance
of an effective management system.
Keywords: cost accounting, cost of goods manufactured, cost management,
the purpose of cost accounting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *