ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШНИНГ ФИСКАЛ САМАРАДОРЛИГИ

А.Т.Агзамов
Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Тошкент, Ўзбекистон

Abstract. Мазкур мақолада мамлакатимизда солиқ сиѐсатини
такомиллаштиришнинг концептуал асосларида жисмоний шахсларни солиққа тортишнинг аҳамияти ва вазифалари ѐритилган, жисмоний шахсларни солиққа тортишнинг фискал элементлари таҳлили натижасида солиқ базаси ўзгаришига
таъсир қилувчи омиллар, уларнинг 2012-2018 йиллардаги динамикаси ўрганилган ва улар юзасидан хулосалар чиқарилган. Жисмоний шахсларни солиққа тортиш тизими фискал аҳамиятини мустаҳкамлаш бўйича таклифлар
берилган.

Калит сўзлар: солиқ сиѐсати, фискал самара, жисмоний шахслар, аҳоли сони, солиқ тўловчилар сони, жисмоний шахслардан олинадигандаромад солиғи, солиқ базаси, солиққа тортиш усуллари, прогрессив тизим, текис (пропорционал) солиқ шкаласи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *