ЎЗАРО СУҒУРТАЛАШ ЖАМИЯТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА УЛАР ФАОЛИЯТИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ (ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР МИСОЛИДА)

Қўлдошев Қ.М.Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада чет мамлакатлар суғурта бозорларида ўзаро суғурталаш жамиятларининг тутган ўрни, дунё минтақаларида ривожланиш ҳолати, уларни тартибга солиш борасида Европа иттифоқи томонидан қўлланилаётган меъёрий ҳужжатлар ҳамда Ўзаро суғурталаш жамиятлари фаолиятини мувофиқлаштириш ва ривожлантиришни кўзда Read More …

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ЎРТАСИДАГИ РАҚОБАТ ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ ПАРАДИГМАСИ

Мирзаев Ф., Қулметов М.Давлат тест маркази, Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон Аннотация. Ушбу мақолада муаллифлар банклар ўртасидаги рақобат даражасини аниқлашда юзага келадиган муаммоларини очиб берган. Бундан ташқари кучли рақобатни бўлиши банкларда рискни ортишига, аксинча кичик рақобатни яратилиши катта кўнгилсизликларни келтириб Read More …

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ДЕПОЗИТ ОПЕРАЦИЯЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ ХУСУСИДА

Раҳимов А.М.Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада тижорат банклари депозит базасини мустаҳкамлаш борасидаги илмий қарашлар, республикамиз тижорат банклари депозит базасининг амалдаги ҳолати таҳлили ва унга таъсир этувчи ички ва ташқи омиллар кўриб чиқилган, шунингдек, жалб қилинган ресурслар базасини мустаҳкамлаш Read More …

СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИ БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИНИ УЛАРНИНГ МЕНЕЖМЕНТИ МАНФААТИ НУҚТАИ НАЗАРИДАН КОМПЛЕКС ПРОГНОЗ ҚИЛИШ МЕТОДИ

Алимов Б.Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Суғурта компаниялари менежментининг манфаатлари нуқтаи назардан функциялар кўринишидаги Лагранж интерполяция формуласига асосланган янги комплекс прогноз методи унинг назарий-методологик базиси билан бирга таклиф қилинган. Ушбу методнинг амалиётда қўлланилиши мумкинлиги конкрет суғурта компаниялари бухгалтерия баланси Read More …

СОЛИҚЛАР ВОСИТАСИДА ҲУДУДЛАР ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ: МУАММО ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Мейлиев О.Р.Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада ҳудудлар иқтисодиётини солиқлар воситасида ривожлантириш масалалари Самарқанд вилояти мисолида таҳлил этилган. Мазкур мақолада ҳудуднинг даромадлар базаси таҳлил этилган, шунингдек, маҳаллий бюджет даромадлари ва уларнинг таркиби, маҳаллий солиқ ва йиғимларнинг етарлилик даражасига баҳо Read More …

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Атаниязов Ж.Х., Жалилов Т. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон Аннотация. Мақолада иқтисодиётни инновацион ривожлантиришда инсон капиталининг роли, миллий иқтисодиётни инновацион ривожлантиришнинг устувор йўналишлари ҳамда миллий ва глобал иқтисодиётдаги илмий тадқиқотлар натижаларини амалиётга жорий этишни таъминлашга қулай бўлган самарали инновацион инфратузилмани Read More …

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ЛИКВИДЛИЛИГИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Избосаров Б.Б. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишнинг айрим назарий жиҳатлари ўрганилган, шунингдек, тижорат банклари активлари ва мажбуриятлари таҳлил қилинган ҳамда тавсиялар шакллантирилган. Таянч сўзлар: тижорат банки, банк ликвидлилиги, банк мажбурияти, Read More …

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ СИФАТИНИ ОШИРИШ ВА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

Рахмонов Н.Р. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Олий таълим муассасалари сифатини ошириш ва рақобатбардош кадрларни тайёрлаш орқали олий таълим муассасалари ва меҳнат бозорининг ўзаро боғлиқлигини кучайтириш масалалари баён этилган. Шунингдек, олий таълим тизими, ишлаб чиқариш ҳамда Read More …

МОЛИЯВИЙ РИСКЛАР СУҒУРТАСИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Юлдашев О.Т., Мирсултонов М.М. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада замонавий тадбиркорлик фаолиятида учрайдиган турли молиявий рискларни суғурта қилишнинг илмий асослари ўрганилган. Жумладан, молиявий рискларни суғурталашга нисбатан корхоналар молиявий-хўжалик механизмининг энг муаммоли элементи сифатида асосий урғу берилган. Турли молиявий Read More …

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТ: РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА УНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ

Турсунов Б.О., Мамадолимова М.М. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини ошириш омиллари замирида ривожлантириш стратегиясини шакллантиришда мавжуд имкониятлардан самарали жараёнларини тизимли ташкил этишга доир илмийамалий тавсиялар келтирилган. Калит сўзлар: глобаллашув, очиқ иқтисодиёт, рақобатбардошлик, рақобатбардошлик даражаси, экспорт Read More …