ИННОВАЦИЯ: МОҲИЯТИ ВА УНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ АСОСЛАРИ

Д.А.Рахмонов Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, Тошкент, Ўзбекистон Abstract.Мақолада инновацияга бўлган илмий ѐндашувлар ўрганиб чиқилган. Инновация ва уни молиялаштириш юзасидан мустақил муаллифлик позицияси баѐн этилган. Халқаро инновация индекси бўйича таҳлиллар амалга оширилган ва илмий хулосалар шакллантирилган. Калит сўзлар: инновация, янгилик, халқаро Read More …

ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШНИНГ ФИСКАЛ САМАРАДОРЛИГИ

А.Т.Агзамов Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Тошкент, Ўзбекистон Abstract. Мазкур мақолада мамлакатимизда солиқ сиѐсатини такомиллаштиришнинг концептуал асосларида жисмоний шахсларни солиққа тортишнинг аҳамияти ва вазифалари ѐритилган, жисмоний шахсларни солиққа тортишнинг фискал элементлари таҳлили натижасида солиқ базаси ўзгаришига таъсир қилувчи омиллар, уларнинг 2012-2018 Read More …

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИНИНГ АКЦИЯЛАРНИ ОММАВИЙ ЖОЙЛАШТИРИШ АМАЛИЁТИ ВАТАҲЛИЛИ

С.Э.Элмирзаев Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон Abstract. Мақолада акцияларни оммавий жойлаштириш орқали капитал жалб қилишнинг амалдаги ҳолати таҳлил қилинган, йўл қўйилган камчиликларни бартараф этишга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар асосланган, шунингдек халқаро бозорларга чиқиш йўналишлари белгиланган. Калит сўзлар: акция, Read More …

THE ROLE OF A MEDIUM-TERM BUDGETARY FRAMEWORK TO IMPROVE EFFICIENCY OF THE STATE BUDGET MANAGEMENT

M.I.Alimardanov, I.G.Sodikov*, A.B.Allakuliev, F.A.Sattoriy** *Tashkent State University of Economics, **Tashkent Institute of Finance, Tashkent, Uzbekistan Transition to medium-term budget planning is important to support macroeconomic and fiscal sustainability. If “planning” is for a year, issues of solving current issues may Read More …

THE ESSENCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND THE ROLE OF COSTS IN ITS ORGANIZATION

Sobirov Otabek Olimjonovich, PhD, Senior Lecturer, Department of Accounting and Auditing, Namangan Institute of Engineering and Technology, Наманган,Узбекистан.Email:sobirovotabekbx3@gmail.com                     ORCID: 0000-0002-0415-0802 Abstract. In this article, we have mentioned a number of economic Read More …

ҲУДУДЛАРНИ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАР МОЛИЯВИЙ МУСТАҚИЛЛИГИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

и.ф.д. Исламкулов Алимназар Худжамуратович, Тошкент молия институти ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9479-649X Publons Academy ID: https://publons.com/researcher/4407548/alimnazar-islamkulov/ https://www.researchgate.net/profile/Alimnazar-Islamkulov Аннотация. Мақолада ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришида маҳаллий бюджетларнинг тутган ўрни, молиявий мустақилликни таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар, мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб Read More …

ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТДА БЮДЖЕТ БЎҒИНЛАРИ ЎРТАСИДА СОЛИҚ ТУШУМЛАРИНИ ТАҚСИМЛАШГА ЁНДАШУВ ВА ҚАРАШЛАР

и.ф.д. Исламкулов Алимназар Худжамуратович, Тошкент молия институти ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9479-649X Publons Academy ID: https://publons.com/researcher/4407548/alimnazar-islamkulov/ https://www.researchgate.net/profile/Alimnazar-Islamkulov Аннотация. Мақолада мамлакат иқтисодий тараққиётининг янги босқичида мамлакат бюджет тизими бюджетлари ўртасида солиқ тушумларини улушли тақсимлашга назарий ёндашувлар тадқиқ қилиниб, муаллифлик ёндашув ва қарашлари баён Read More …

ANALYSIS OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Yakubov Ulugbek Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Tashkent institute of Finance, Tashkent, Uzbekistan. Email address: ulugbekkasimovich@yandex.com  ORCID: 0000000260631758 Abduganieva Khumora Master’s student of State and International finance at Tashkent institute of Finance.  Email address: khumorahon@gmail.com  ORCID: 0000000179208768 Abstract. Within Read More …