РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Атаниязов Ж.Х., Жалилов Т. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон Аннотация. Мақолада иқтисодиётни инновацион ривожлантиришда инсон капиталининг роли, миллий иқтисодиётни инновацион ривожлантиришнинг устувор йўналишлари ҳамда миллий ва глобал иқтисодиётдаги илмий тадқиқотлар натижаларини амалиётга жорий этишни таъминлашга қулай бўлган самарали инновацион инфратузилмани Read More …

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ЛИКВИДЛИЛИГИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Избосаров Б.Б. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишнинг айрим назарий жиҳатлари ўрганилган, шунингдек, тижорат банклари активлари ва мажбуриятлари таҳлил қилинган ҳамда тавсиялар шакллантирилган. Таянч сўзлар: тижорат банки, банк ликвидлилиги, банк мажбурияти, Read More …

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ СИФАТИНИ ОШИРИШ ВА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

Рахмонов Н.Р. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Олий таълим муассасалари сифатини ошириш ва рақобатбардош кадрларни тайёрлаш орқали олий таълим муассасалари ва меҳнат бозорининг ўзаро боғлиқлигини кучайтириш масалалари баён этилган. Шунингдек, олий таълим тизими, ишлаб чиқариш ҳамда Read More …

МОЛИЯВИЙ РИСКЛАР СУҒУРТАСИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Юлдашев О.Т., Мирсултонов М.М. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада замонавий тадбиркорлик фаолиятида учрайдиган турли молиявий рискларни суғурта қилишнинг илмий асослари ўрганилган. Жумладан, молиявий рискларни суғурталашга нисбатан корхоналар молиявий-хўжалик механизмининг энг муаммоли элементи сифатида асосий урғу берилган. Турли молиявий Read More …

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТ: РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА УНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ

Турсунов Б.О., Мамадолимова М.М. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини ошириш омиллари замирида ривожлантириш стратегиясини шакллантиришда мавжуд имкониятлардан самарали жараёнларини тизимли ташкил этишга доир илмийамалий тавсиялар келтирилган. Калит сўзлар: глобаллашув, очиқ иқтисодиёт, рақобатбардошлик, рақобатбардошлик даражаси, экспорт Read More …

МЕҲНАТ БОЗОРИДА САМАРАЛИ БАНДЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Шадманов Х.Н. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақола интеллектуал меҳнатнинг ўзига хос хусусиятларини ва иқтисодиётдаги реал таркибий ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда, интеллектуал капитални жорий этишнинг энг муҳим кўрсаткичларидан саналган бандлик масаласи ва самарали бандликнинг иқтисодий мазмуни ёритишга бағишланган. Шунингдек, Read More …

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Абдуллаев А.Ф.Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада мактабгача таълим муассасаларини молиявий фаолиятини таъминлашнинг ҳуқуқий-иқтисодий асослари тадқиқ этилган. Бу борада, олимларнинг илмий хулосалари ўрганилган ва уларга нисбатан мустақил ёндашувлар баён этилган. Шунингдек, мактабгача таълим хизматларини молиялаштиришда давлат ва хусусий маблағларнинг Read More …

ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Хомитов К.З., Хайруллаев И.Н.Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида инвестиция лойиҳаларини синдикатли кредитлаш орқали молиялаштириш ҳолати таҳлил қилинган ва уларни такомиллаштириш бўйича тавсиялар берилган. Таянч сўзлар: инвестиция, инвестицион лойиҳа, хорижий инвестиция, кафолат, синдикатли кредит, тижорат банки, Read More …

ИҚТИСОДИЙ ФАОЛЛИК ВА ДАВЛАТ ФИСКАЛ СИЁСАТИ: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙҒУНЛИГИ

Асатуллаев Х.С., Тоштемиров Ш.О.Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солишда давлат фискал сиёсатининг иқтисодий фаолликни таъминлашга йўналтирилган масалалари назарий ва амалий томонлари ўрганилган ҳамда унинг мамлакат ялпи ишлаб чиқаришига таъсирининг амалий таҳлили олиб борилган. Давлат Read More …

ҒАЗНАЧИЛИК ТИЗИМИДА ДАВЛАТ ХАРИДИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Касимова Г.А. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада бюджет харажатларини оптималлаштиришда давлат хариди тизими, Ӯзбекистон Республикаси давлат бюджети ғазна ижросида ахбороткоммуникация тизимларидан фойдаланиш масалалари ўрганилган. Хорижий давлатлар тажрибасидан фойдаланган ҳолда, давлат харидини такомиллаштириш бўйича хулоса ва таклифлар берилган. Таянч Read More …