ЗАРАРСИЗЛИК НУҚТАСИ ТАҲЛИЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЛЕВЕРЕЖИ АСОСИДА АМАЛГА ОШИРИШ

Хакимов Б.Ж. – ТМИ, доцент, и.ф.н. Юнусов М.Э. – НамМПИ, катта ўқитувчи, и.ф.н. Очилов О.И. – ТМИ, ўқитувчи In the article the mutter is about a concept of operational leverage in the economic relations of entity as well as its Read More …

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Хамдамов Б.К. – ТФИ, профессор, д.э.н. Ибрагимов К.Ш. – ТФИ, старший научный сотрудник This article includes the problems of organizations of the accounting on the base of International Financial Reporting Standards (IFRS) in the Republic of Uzbekistan. It is reflected Read More …

БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ШАРОИТИДА КЎЧАР МУЛК ҚИЙМАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Хомитов К.З. – ТМИ доценти, и.ф.д The main objective of the scientific article features of machines, equipment and transports, and they demonstrate how in the evaluation activities, to explore the importance of the formation and efficient development of the market Read More …

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Хужакулов Х.Д.-почётный профессор ТФИ, к.э.н Ташматов З.Х.-профессор ТФИ, д.э.н In the article have been analyzed: the role of farmers’ and peasants’ husbandry in development agriculture, volumes and dynamic of produced output as well as the importance of elimination of defects Read More …

ЎЗБЕКИСТОНДА МОЛИЯВИЙ МЕНЕЖМЕНТ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ИҚТИСОДИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Ҳамдамов О.Н. – ТМИ, катта илмий-ходим изланувчи The article described the development of the economic and legal foundations of the financial management in Uzbekistan. Studied the essence of economic reforms in recent years in the development of financial management systems Read More …

О НЕОБХОДИМОСТИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМОЛОГИИ

Шохаъзамий Ш.Ш. – профессор ТФИ, д.э.н Reasoned the necessity of financial and credit systemology order to address issues and problems of system research, the effective development of the modern financial and credit systems. Keywords: financial and credit system, financial-credit systemology, Read More …

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Элмирзаев С.Э. – ТМИ, катта илмий ходим-изланувчи, и.ф.н In this article the reforms related to increasing the efficiency of the activity of joint stock companies, their placement in regions as well as the securities issued by them are analyzed, scientific Read More …

ҲУДУДЛАР БЮДЖЕТЛАРИНИНГ МАЗМУНИ ВА ИЖТИМОИЙИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТДА

Юлдашев А.А. – ТМИ, катта илмий ходим изланувч The article discusses the necessity of forming local budgets and social and economic importance of the using of their resources. Key words: Financial resources, budgetary resources, local budget, stability of budgetary resources, Read More …