ҚОРА МЕТАЛЛУРГИЯ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ХАРАЖАТЛАРНИ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Абдусаломова Нодира Баходировна ТДИУ, “Бухгалтерия ҳисоби” кафедраси катта илмий-ходим изланувчиси This article discusses of the steel industry accounting organization, accounting system to cover in detail the purpose of calculating the costs. In addition, the costs of the steel industry, taking Read More …

РЕГИОНАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНАХ БАССЕЙНА СЫРДАРЬИ

д.э.н.проф. Абдусалямов Мухаммадамин – научный руководитель Кузиев Комилжон Файзиевич Старший научный сотрудник соискатель Института прогнозирования и макроэкономических исследований The article explores the internal and external problems of water resources use in the regions of the Syr Darya basin. The analysis Read More …

БОЖХОНА АУДИТИНИ АМАЛИЁТДА ҚЎЛЛАШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ ҲАМДА УНИНГ ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ АУДИТИДАН ФАРҚИ

Азизов Ш.У. – ТМИ, катта илмий ходим-изланувчи The article describes foreign trade, the strategy of managing customs policy, the nature and value of the customs audit with the legal point of view, the advantages of implementing a customs audit in Read More …

ИЗЧИЛ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ АМАЛГА ОШИРИШДА СОЛИҚ ИМТИЁЗЛАРИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ УСУЛЛАРИ

ТДИУ профессори – Алимарданов М.И., Ахмедов Х.И.-Молия вазирлиги “Ғазначилик бошқармаси” ходими Солиқ академияси магистранти Жўраев Б.Э. This article were investigated tax benefits, an analysis of their use and the ways of improvement in businnes development in Uzbekistan. Key words: tax, Read More …

ИСТЕЪМОЛЧИЛАР БОЗОРИНИ СЕГМЕНТЛАШНИНГ НАЗАРИЙУСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

Алимходжаева Н.Э. – ТДИУ, катта ўқитувчи, и.ф.н. Ахмедова Д.Э. – ТМИ, катта ўқитувчи Article marketing using studies and analyzes of market research, therefore, determined by the segments and the formation of segmentation attract market and also highlights strategies to meet Read More …

ЎЗБЕКИСТОНДА ВАЛЮТА КУРСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Болтаев Т.Қ. – ТМИ катта ўқитувчиси The article analyzes the problems regulation monetary relations, foreign exchange rates and monetary policy especially in Uzbekistan. Keywords: monetary policy, exchange rate, foreign exchange market, devaluation, revaluation, balance of payments, foreign exchange restrictions.

МИКРОКРЕДИТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Каралиев Т.М. – ТМИ профессори Қурбонов Р.Б. – ТМИ ўқитувчиси In article are given recommendations regarding to the operations of microcredit organizations, number of these organizations’, structure and their location by territory as well as, development of their activity. Key Read More …