ИННОВАЦИЯ: МОҲИЯТИ ВА УНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ АСОСЛАРИ

Д.А.Рахмонов
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, Тошкент, Ўзбекистон

Abstract.Мақолада инновацияга бўлган илмий ѐндашувлар ўрганиб чиқилган. Инновация ва уни молиялаштириш юзасидан мустақил муаллифлик позицияси баѐн этилган. Халқаро инновация индекси бўйича таҳлиллар амалга оширилган ва илмий хулосалар шакллантирилган.

Калит сўзлар: инновация, янгилик, халқаро инновация индекси, молиялаштириш

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *